پست ویژه موزیک پلاس
تمامی فعالیت های سایت موزیک پلاس طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

دانلود آهنگ لبت به خنده وارفته ای گل

همراهان عزیز هم اکنون شنونده ی آهنگ زیبایی از ویگن بنام آهوی فراری از رسانه موزیک پلاس باشید

لبت به خنده وارفته ای گل
رو لاله ی گوش داری یه دسته سنبل
اشکت نبینم به روی مژگون
دردت به جونوم ای خدا فدات کنم جون

Dear audience, now listen to the new song from: Vigen In the name Ahooye Farari Be in the media musicplus.ir

دانلود آهنگ لبت به خنده وارفته ای گل

دانلود آهنگ لبت به خنده وارفته ای گل

■□■□■□■□■□■□■□■□

■□■□■□■□■□■□■□■□

■□■□■□■□■□■□■□■□

پخش آنلاین
دانلود آهنگ با کیفیت اورجینال [320] دانلود آهنگ با کیفیت خوب [128]

متن آهنگ لبت به خنده وارفته ای گل

───┤⚡🎵📥🎵⚡├───

لبت به خنده وارفته ای گل
رو لاله ی گوش داری یه دسته سنبل
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
اشکت نبینم به روی مژگون
دردت به جونوم ای خدا فدات کنم جون
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
خونمت با بیقراری تو چو آهوی فراری
سر به هامون میگذاری
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
لبت به خنده وارفته ای گل
رو لاله گوش داری یه دسته سنبل
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
اشکت نبینم به روی مژگون
دردت به جونوم ای خدا فدات کنم جون
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
خونمت با بی قراری تو چو آهوی فراری
سر به هامون میگذاری
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
دونه دونه اشکم و مثال بارون روی دامونم ریخت
دامونم دریاچه بی سامونم سراچه بی
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
دل مو تنباچه بی وای چه کنم چه چاره جویم
به که درد خود بگویم همچو کنجا ته بمویم
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
لبت به خنده وارفته ای گل
رو لاله گوش داری یه دسته سنبل
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
اشکت نبینم به روی مژگون
دردت به جونم ای خدا فدات کنم جون
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
خونمت با بی قراری تو چو آهوی فراری
سر به هامون میگذاری
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
دونه دونه اشکم و مثال بارون روی دامونم ریخت
دامونم دریاچه بی سامونم سراچه بی
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
دل مو تنباچه بی وای چه کنم چه چاره جویم
به که درد خود بگویم همچو کنجا ته بمویم
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
به که درد خود بگویم همچو کنجا ته بمویم
━━━━━━━✦✗✦━━━━━━━
*بازدیدکنندگان عزیز حتما نظرتونو در باره ی این موزیک برامون کامنت کنید*
*اگر در متن یا لینک دانلود آهنگ مشکلی وجود داشت کامنت بذارید تا در اسرع وقت اصلاح کنیم*
*همچنین اگر در سایت آهنگ غیر مجاز یا غیر اخلاقی وجود داشت پیام بدید تا هرچه سریع تر حذف کنیم*

───┤⚡🎵📥🎵⚡├───

لبت به خنده وارفته ای گل

موزیک پلاس ››› ››› دانلود آهنگ لبت به خنده وارفته ای گل

نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !