پست ویژه موزیک پلاس
تمامی فعالیت های سایت موزیک پلاس طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

دانلود آهنگ الجان ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور

همراهان محترم همینک می توانید موزیکی زیبا و شنیدنی از خواننده ی جوان الجان بنام ﻟﻴﻠﺎ از رسانه موزیک پلاس باشید

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن

Dear audience, now listen to the new song from: Eljan In the name Leyla Be in the media musicsplus.ir

دانلود آهنگ الجان ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور

دانلود آهنگ الجان ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور

════════ ✥.❖.✥ ════════

════════ ✥.❖.✥ ════════

════════ ✥.❖.✥ ════════

پخش آنلاین
دانلود آهنگ با کیفیت اورجینال [320] دانلود آهنگ با کیفیت خوب [128]

متن آهنگ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور الجان

───┤⚡🎵📥🎵⚡├───

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن
❛ ━━━━━━・❪ ❁ ❫ ・━━━━━━ ❜
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن
❛ ━━━━━━・❪ ❁ ❫ ・━━━━━━ ❜
ﻟﻴﻠﺎ ﻣﻦ ﺳﺮدم ﭘﺮ از دردم ﻧﺪه ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻮ ﺑﺎزی
ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻟﺖ ﻛﻮﻛﻢ زدی ﻫﺮوﻗﺖ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺳﺎزی
ﺗﻮ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻰ ﻣﺨﻔﻰ ﺗﺮﻳﻦ رازی
اﮔﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﭼﺮا دﻳﮕﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﻴﺴﺎزی
❛ ━━━━━━・❪ ❁ ❫ ・━━━━━━ ❜
ﺑﮕﻮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﺲ ﺑﻴﻦ اﺷﻜﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻟﻴﻠﺎ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ دﻳﺪﻣﻮ ﻣﻦ دل از ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ دﻟﻢ ﻛﻨﺪ
❛ ━━━━━━・❪ ❁ ❫ ・━━━━━━ ❜
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن
❛ ━━━━━━・❪ ❁ ❫ ・━━━━━━ ❜
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن
❛ ━━━━━━・❪ ❁ ❫ ・━━━━━━ ❜
دﻟﺨﻮﺷﻴﻢ ﺗﻮﻳﻰ ﻣﻴﻮن اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دل ﻣﺮدﮔﻰ
ﺑﻴﺎ ﺑﺪون ﻫﻢ ﻧﺘﻮﻧﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﻰ
ﻛﻨﺎرم ﺑﺎش ﺗﺎ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ ﺑﺸﻪ
ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺘﭙﻪ ﺧﻮب ﻛﻪ ﭼﻰ ﺑﺸﻪ
❛ ━━━━━━・❪ ❁ ❫ ・━━━━━━ ❜
ﺑﻴﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﻣﺮدوﻧﻪ ﻫﺎم واﺳﻪ ﺗﻮ
ﺑﻴﺎ ﻫﻤﻪ اﻫﻨﮕﺎم ﺷﻪ اﺻﻠﺎ راﺟع ﺑﻪ ﺗﻮ
اﺻﻠﺎ ﻗﺪﻏﻦ ﻛﻨﻢ دﻳﺪﻧﺘﻮ واسه ﻫﻤﻪ
ﻛﻪ دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻧﺸﻪ وﻗﺘﻰ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﭘﻴﺸﻢ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
❛ ━━━━━━・❪ ❁ ❫ ・━━━━━━ ❜
ﺑﺸﻤﺮم دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﺗﺎر ﻣﻮﻫﺎت
ﺑﺸﻪ ﻣﻦ دﻟﺸﻮره ﻫﺎم ﻛﻢ ﺑﺎ ﺻﺪات
اﺻﻠﺎ واﺑﺴﺘﻢ ﻛﻨﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﮕﺎت
ﺑﺎﺷﻰ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻳﻪ ﺷﻬﺮو ﮔﻞ ﺑﺮات
❛ ━━━━━━・❪ ❁ ❫ ・━━━━━━ ❜
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن
❛ ━━━━━━・❪ ❁ ❫ ・━━━━━━ ❜
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن
━━━━━━━✦✗✦━━━━━━
*بازدیدکنندگان عزیز حتما نظرتونو در باره ی این موزیک برامون کامنت کنید*
*اگر در متن یا لینک دانلود آهنگ مشکلی وجود داشت کامنت بذارید تا در اسرع وقت اصلاح کنیم*
*همچنین اگر در سایت آهنگ غیر مجاز یا غیر اخلاقی وجود داشت پیام بدید تا هرچه سریع تر حذف کنیم*

───┤⚡🎵📥🎵⚡├───

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور الجان

موزیک پلاس ››› ››› دانلود آهنگ الجان ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور

نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !