پست ویژه موزیک پلاس
تمامی فعالیت های سایت موزیک پلاس طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

دانلود آهنگ بنیامین بهادری Hast Du Lust

همینک میتوانید شنونده آهنگ زیبا از بنیامین بهادری بنام Hast Du Lust از رسانه موزیک پلاس باشید

دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ دوﺳﺖ دارم
ﺗﻮرو ﻫﺮﺟﺎی دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺴﭙﺎرم
ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺖ در ﺑﺮم ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ از ﺳﺮم
ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ از ﺳﺮم ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻔﺘﺪ در ﺑﺮم

Dear audience, now listen to the new song from: Benyamin Bahadoori In the name Hast Du Lust Be in the media musicsplus.ir

شعر: فرید احمدی، رضا هاشمی، بنیامین بهادری، تنظیم: مهدی فتاحی

دانلود آهنگ بنیامین بهادری Hast Du Lust

دانلود آهنگ بنیامین بهادری Hast Du Lust

❈ ═══════❖═══════ ❈

❈ ═══════❖═══════ ❈

❈ ═══════❖═══════ ❈

پخش آنلاین
دانلود آهنگ با کیفیت اورجینال [320] دانلود آهنگ با کیفیت خوب [128]

متن آهنگ Hast Du Lust بنیامین بهادری

───┤⚡🎵📥🎵⚡├───

آﻳﻨﻪ رو دﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮ آﻳﻨﻪ رو ﻣﺎت ﻧﻜﻦ
آﻳﻨﻪ رو ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻜﻦ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
آﻳﻨﻪ ﻳﻌﻨﻰ رﻗﻴﺐ اﺻﻠﺎ ﺑﺒﻴﻦ
رﻓﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﺧﻮدﺗﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻜﻦ ﺑﺎز ﻣﻨﻮ ﺣﺴﺎس ﻧﻜﻦ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن وﺳﻄ ﻣﺮداد ﮔﺮﻳﻪ اﺷﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه اﺑﺮا
اﮔﻪ زﻣﺴﺘﻮن ﺑﺮﺳﻪ از راه ﻣﻴﻤﻮﻧﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎی ﭘﺎﻫﺎم رو ﺑﺮﻓﺎ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻮ دوﺳﺖ دارم ﻟﻌﻨﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﻓﻘﻄ
ﺑﺲ ﻛﻪ ﺟﺬاﺑﻰ ﻧﻤﻴﺬاری ﻛﻪ دور ﺑﺸﻢ ازت
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﺗﻮ اﺷﺎره ﻛﻦ ﻓﻘﻄ ﻫﺮﻛﺎری ﻣﻴﻜﻨﻢ واﺳﺖ
ﻫﺮﭼﻰ دارﻣﻮ ﻣﻴﺬارﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ وﺳﻄ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
وﻃﻨﻢ ﺷﺪی وﻃﻨﻢ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش
ﮔﺮدن آوﻳﺰ ﻣﻨﻮ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎش
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﺗﻮ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻨﻢ ﺑﺎش
ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﮔﺮدن آوﻳﺰ ﻣﻨﻮ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎش
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺎی ﻣﺎ دوﺗﺎرو ﻛﻢ داره
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻪ ﺟﺎده ی ﺑﻰ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺪﻫﻜﺎره
ﺣﺘﻰ اﮔﻪ دﺳﺘﺎی ﻣﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻦ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
دل ﻣﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻴﺬاره
آﺧﺮ ﻣﻨﻮ ﻛﻨﺪی ﻛﻢ ﻛﻢ از اﻳﻦ آﻏﻮش ﻫﻨﻮز دوﺳﺖ دارم رواﻧﻰ ﺑﺎﻫﻮش
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
اﮔﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺮدی ﻧﻤﻴﺬارم ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮدی
دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ دوﺳﺖ دارم
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﺗﻮرو ﻫﺮﺟﺎی دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺴﭙﺎرم
ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺖ در ﺑﺮم ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ از ﺳﺮم
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ از ﺳﺮم ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻔﺘﺪ در ﺑﺮم
اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﺪات ﻣﻨﻮ دﭼﺎر ﻣﻴﻜﻨﻪ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
وﻗﺘﻰ ﻛﻨﺎرﻣﻰ دﻳﮕﻪ اﻧﻘﺪر ﺳﻜﻮت ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ
اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮر ﻛﻢ و رﻧﮓ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﭼﺸﺎت ﺑﺎﻫﺎم ﭼﻴﻜﺎر ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺷﻤﻌﺎرو ﻓﻮت ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺘﻮاﻧﻢ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
اﻳﻦ ﺑﺖ ﺷﻜﻨﻰ ﻛﺎر ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻜﻨﻰ
ﮔﻴﺮم ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﮔﺮی ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
دﻟﺘﻨﮓ ﻛﺴﻰ ﺷﺪم ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮕﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﻮن ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎب
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻓﺘﺎب
ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮای ﻗﺸﻨﮓ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﺑﺎرون
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﻓﺮاوون
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﻳﺎدﺗﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻰ زﻳﺮ ﺑﺎرون دﺳﺘﺘﻮ ﺑﮕﻴﺮم
ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻦ اﻳﻦ ﭼﺸﻤﺎی اﺷﻜﻰ ﭼﺠﻮری ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
دروﻏﻪ ﺳﻨﮓ دﻟﻢ دروغ ﭼﺮا ﺗﻨﮕﻪ دﻟﻢ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ
دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ
─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
ﺗﻮرو ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻰ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺴﭙﺎرم
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺘﻮاﻧﻢ
اﻳﻦ ﺑﺖ ﺷﻜﻨﻰ ﻛﺎر ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻜﻨﻰ
━━━━━━━✦✗✦━━━━━━
*بازدیدکنندگان عزیز حتما نظرتونو در باره ی این موزیک برامون کامنت کنید*
*اگر در متن یا لینک دانلود آهنگ مشکلی وجود داشت کامنت بذارید تا در اسرع وقت اصلاح کنیم*
*همچنین اگر در سایت آهنگ غیر مجاز یا غیر اخلاقی وجود داشت پیام بدید تا هرچه سریع تر حذف کنیم*

───┤⚡🎵📥🎵⚡├───

بنیامین بهادری Hast Du Lust

موزیک پلاس ››› بنیامین بهادری ››› دانلود آهنگ بنیامین بهادری Hast Du Lust

نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !